Notary Services

DOCUMENTS WHICH ARE BEING AUTHENTIFIED AT THE NOTARY, NOTARY SERVICES AND PROCEDURES WHICH ARE CARRIED OUT ON REQUEST OF ANY PRIVATE OR LEGAL ENTITIES, ROMANIAN OR FOREIGN:

 • sale contracts;
 •  mortgage contracts;
 •  exchange contracts;
 •  donation contracts;
 •  pre-sale and purchase agreements / exchange pre-agreements / donation pre-agreements, etc.;
 •  option pacts for sale / purchase;
 •  maintenance contracts;
 •  contracts for life annuity;
 •  documentations for joining / subdivision, divisions into apartments, sub-division into apartments, rearranging of apartments;
 •  loan contracts;
 •  leasing contracts;
 •  real estate commodate contracts;
 •  car commodate contracts;
 •  transactions;
 •  cessionary agreements;
 •  debt discharge agreements;
 •  any type of documents regarding companies, associations and foundations, other legal entities;
 •  testaments;
 •  inheritances and any documents required for the notary inheritance procedure;
 •  inventory of inherited assets;
 •  liquidation documents of the inheritance debts;
 •  matrimonial conventions;
 •  divorcing procedures by mutual agreement, with or without underage children;
 •  liquidation documents of the regime of legal assets ownership between ex married persons, after the divorce, liquidation documents of the asset separation regime, liquidation documents between married persons who change the matrimonial status, liquidation documents of the legal community by death of the husband/wife within the inheritance procedure;
 •  division contracts of common assets during marriage or after divorce, division contracts of assets which are co-owned;
 •  special powers of attorney for representation at conclusion of contracts for: sale- purchase, exchange, donation, inheritance procedures, pre-sale agreements, for legal entities and any other powers of attorney provided by law;
 •  various declarations;
 • other notary procedures:
  * issue of authentication reports regarding the verification of the inheritance related records, provided by the Civil Procedure Code;
  * notary consultations;
  * preparation of notary documents on request;
  * authentication of copies of documents;
  * authentication of signatures and seals;
  * fixed date assignment of documents;
  * facts certification;
  * authentication of the interpreter or authorized translator signature;
  * apostille or extra-authentication of documents prepared by the public notary, for use abroad, on the request of the clients;
  * issue of duplicates of notarized documents.

About Us

Professional Notary Services Company

„BĂNUŢĂ GEORGETA AND BĂNUŢĂ BIANCA-AURELIA”

 has its offices in Bucharest, Dorobanţi – Floreasca area, at 53-55 Intrarea Tudor Ştefan, District 1, which is a street that connects Calea Dorobanţilor and Calea Floreasca.

We have two associated public notaries who work in our professional notary services company:

* BĂNUŢĂ GEORGETA – public notary

* BĂNUŢĂ BIANCA-AURELIA – public notary 

The company employs collaborating secretaries, with a high quality training and very good experience in notary activity and notary delegates who carry out services of real estate publicity in the land book as well as procure the required documents for the conclusion of notary documents.

The notary office also collaborates with certified translators and interpreters in all foreign languages who:
-participate at obtaining the consent by an interpreter and signs the notary documents, with clients who do not speak Romanian language;
-provide translations of documents from a foreign language into Romanian and retranslation of documents presented by clients, and the translators signatures are legalized by the public notary.

The authentication of property sale and purchase contracts and any notary procedure is made after a thorough verification of the history of the property including the purchase of the property by the seller and the cadastru documentations, registrations of the property in the land book and of all the documents presented by the parties or which are related to them. All of these services are carried out in compliance with the current law, the notary provides services of registration in the land book, obtaining of cadastru documentations and authentication of registrations.

Based on a power of attorney, the notary office can obtain documents which prove the history of the property.

For the inheritance procedure the notary office can ensure the provision of the required documents such as extracts of land book and fiscal certificates, upon the request of the parties and a power of attorney.

CONTACT FORM

Contact us by using the form below.

PROFESSIONAL NOTARY SERVICES COMPANY
BĂNUŢĂ GEORGETA AND BĂNUŢĂ BIANCA-AURELIA

CONTACT DETAILS

ADDRESS
53-55 Intrarea Tudor Ştefan , District 1
BUCHAREST 011656, ROMANIA,
MOBILE
+40723.307.527 | +40723.519.697
TELEPHONE/FAX
+4021.230.90.54 | +4031.421.58.68
Email
office@notariatbanuta.ro | bianca@notariatbanuta.ro | georgeta@notariatbanuta.ro

DAILY PROGRAMME

MONDAY
09.00 - 17.00
TUESDAY
09.00 - 17.00
WEDNESDAY
09.00 - 17.00
THURSDAY
09.00 - 17.00
FRIDAY
09.00 - 17.00
SATURDAY
By appointment only

Find out more about our services!

Within our professional notary company work as associated public notaries:

* BĂNUŢĂ GEORGETA – public notary since 1995; she worked as state notary at the State Notary of District 1 Bucharest since 1991 and at the State Notary of District 4 Bucharest since 1990. In 1995, the public notary BĂNUŢĂ GEORGETA has worked at the individual notary office located in Bucharest, 8 Mihail Kogălniceanu Square, District 5, and between 2003 and 2018 she worked at the notary office located at 19, Intrarea Tudor Ştefan, District 1, Bucharest.

* BĂNUŢĂ BIANCA-AURELIA – public notary since 2003; procedure administrator / liquidator for insolvency procedure of private persons since 2018; suspended lawyer; Public notary BĂNUŢĂ BIANCA-AURELIA worked between 2004 and 2013 in association with the public notary BĂNUŢĂ GEORGETA, within the notary office located at 19, Intrarea Tudor Ştefan, District 1, Bucharest, and between 2013 and 2018 at the notary office located in Cornetu, Ilfov County.

PROFESSIONAL NOTARY SERVICES COMPANY
BĂNUȚĂ GEORGETA AND BĂNUȚĂ BIANCA-AURELIA

+40723 307.527 | +40723519697 | +40734.624.064

office@notariatbanuta.ro

Servicii Notariale

ACTE CE SE AUTENTIFICĂ ÎN CADRUL NOTARIATULUI, SERVICII ŞI PROCEDURI NOTARIALE CE SE ÎNDEPLINESC LA CEREREA ORICĂROR PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE, ROMÂNE SAU STRĂINE:

 • contracte de vânzare;
 • contracte de ipotecă;
 • contracte de schimb;
 • contracte de donatie;
 • promisiuni de vânzare-cumpărare / promisiuni de schimb / promisiuni de donaţie, etc.;
 • pacte de opţiune de vânzare / de cumpărare;
 • contracte de întretinere;
 • contracte de rentă viageră;
 • acte de alipire / acte de dezlipire, apartamentare, subapartamentare, reapartamentare;
 • contracte de împrumut;
 • contracte de închiriere;
 • contracte de comodat imobil;
 • contracte de comodat auto;
 • tranzacţii;
 • contracte de cesiune;
 • acte de dare în plată;
 • orice fel de acte referitor la firme, la asociații si fundații și alte entități persoane juridice;
 • testamente;
 • succesiuni şi orice acte în cadrul procedurii succesorale notariale;
 • inventarieri de bunuri succesorale;
 • acte de lichidare a pasivului succesoral;
 • convenţii matrimoniale între soţi;
 • procedura divorţului prin acordul soţilor, cu copii minori şi fără copii minori;
 • acte de lichidare a regimului comunităţii legale de bunuri între foşti soţi, după divorţ, acte de lichidare a regimului separaţiei de bunuri, acte de lichidare între soţi, care îşi schimbă regimul matrimonial, acte de lichidare a regimului comunităţii prin decesul unuia din soţi, în cadrul succesiunii;
 • contracte de partaj a bunurilor comune în timpul căsătoriei sau după divorţ, contracte de partaj a bunurilor aflate în coproprietate;
 • procuri speciale de reprezentare la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, la succesiuni, la semnarea promisiunilor de vânzare, procuri referitoare la societăţile comerciale şi orice alte procuri, prevăzute de lege;
 • declaraţii diverse;
 • alte proceduri notariale:
  * eliberarea încheierilor cu privire la verificarea evidenţelor succesorale, prevăzută de Codul
  de Procedură Civilă;
  * consultaţii notariale;
  * redactări de acte notariale, la cererea părţilor;
  * legalizări de copii;
  * legalizări de semnături si sigilii;
  * dare de dată certă înscrisurilor;
  * certificarea unor fapte;
  * legalizarea semnăturii interpretului şi traducătorului autorizat;
  * procedura de apostilare sau supralegalizare a actelor îndeplinite de notarul public, pentru a fi
  folosite în străinătate, la cererea solicitanţilor;
  * eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale.

Despre noi

SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ

„BĂNUŢĂ GEORGETA ŞI BĂNUŢĂ BIANCA-AURELIA”

 are sediul în Bucureşti, în zona Dorobanţi – Floreasca, Intrarea Tudor Ştefan nr.53-55, Sectorul 1, fiind o stradă care face legătura între Calea Dorobanţilor şi Calea Floreasca.

În cadrul societăţii profesionale notariale funcţionează ca notari publici asociaţi:

* BĂNUŢĂ GEORGETA – notar public

* BĂNUŢĂ BIANCA-AURELIA – notar public 

În societate sunt angajati secretari colaboratori, cu o foarte bună pregătire şi experienţă în activitatea notarială şi delegaţi notariali pentru îndeplinirea serviciilor de publicitate imobiliară în cartea funciară, precum şi procurarea de documente necesare la îndeplinirea actelor notariale.

Notariatul are colaboratori traducători şi interpreţi autorizaţi în toate limbile străine, care:

-participă la luarea consimţământului prin interpret şi semnează actele notariale, alături de părţile care nu cunosc limba română;

-efectuează traduceri din limba română în limba străină sau din limba străină în limba română, ale înscrisurilor prezentate de părţi, iar semnăturile traducătorilor sunt legalizate de notarul public.

Autentificarea actelor de înstrăinare imobiliare şi îndeplinirea oricăror proceduri notariale se efectuează după o verificare temeinică a istoricului dobândirii proprietăţii de către înstrăinător, a istoricului documentaţiilor cadastrale, a încheierilor de intabulare a proprietăţii în cartea funciară şi a tuturor documentelor prezentate de părţi sau care au legătură cu actul instrumentat, toate acestea fiind efectuate cu respectarea legii, notariatul asigurând servicii de intabulare în cartea funciară, de procurare a documentaţiilor cadastrale şi a încheierilor de intabulare.

De asemenea, notariatul asigură servicii de procurare a actelor care atestă istoricul dobândirii proprietăţii, pe baza unei împuterniciri în acest sens.

În cadrul procedurii succesorale, notariatul asigură procurarea actelor necesare, extrase de carte funciară şi certificate de atestare fiscală, la cererea părţilor şi pe baza unei împuterniciri în acest sens.

Formular de contact

Contactati-ne completand formularul de contact de mai jos.

SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA
BĂNUȚĂ GEORGETA ȘI BĂNUȚĂ BIANCA-AURELIA

Date de contact

Adresa
Intrarea Tudor Ştefan nr.53-55, Sectorul 1
BUCUREȘTI, ROMÂNIA, CP 011656
Mobil
+40723.307.527 | +40723.519.697
Telefon/Fax
+4021.230.90.54 | +4031.421.58.68
Email
office@notariatbanuta.ro | bianca@notariatbanuta.ro | georgeta@notariatbanuta.ro

Program de functionare

LUNI
09.00 - 17.00
MARTI
09.00 - 17.00
MIERCURI
09.00 - 17.00
JOI
09.00 - 17.00
VINERI
09.00 - 17.00
SAMBATA
Pe baza de programare

Aflati mai multe informatii despre serviciile noastre!

În cadrul societăţii profesionale notariale funcţionează ca notari publici asociaţi:

* BĂNUŢĂ GEORGETA – notar public din anul 1995; fost notar de stat la Notariatul de Stat al sectorului 1 Bucureşti din anul 1991; fost notar de stat la Notariatul de Stat al sectorului 4 Bucureşti din anul 1990. În anul 1995, notarul public BĂNUŢĂ GEORGETA a funcţionat în cadrul biroului individual notarial cu sediul în Bucureşti, Piaţa Mihail Kogălniceanu nr.8, Sectorul 5, iar în perioada 2003 – 2018 a funcţionat în cadrul biroului notarial cu sediul în Bucureşti, Intrarea Tudor Ştefan nr.19, Sectorul 1.

* BĂNUŢĂ BIANCA-AURELIA – notar public din anul 2003; administrator al procedurii / lichidator pentru procedura insolvenţei persoanei fizice din anul 2018; avocat suspendat; Notarul public BĂNUŢĂ BIANCA-AURELIA a funcţionat în perioada 2004 – 2013 în asociere cu notarul public BĂNUŢĂ GEORGETA, în cadrul biroului notarial cu sediul în Bucureşti, Intrarea Tudor Ştefan nr.19, Sectorul 1, iar în perioada 2013-2018 a funcţionat în cadrul biroului notarial cu sediul în localitatea Cornetu, Jud. Ilfov.

SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA
BĂNUȚĂ GEORGETA ȘI BĂNUȚĂ BIANCA-AURELIA

+40723 307.527 | +40723519697 | +40734.624.064

office@notariatbanuta.ro